W metodzie porównawczej odnosimy teoretyczną wartość akcji do rynkowej wartości akcji spółek z podobnej branży. Zakładamy Więc, że INWESTYCJA w wycenianą spółkę charakteryzuje się podobnym profilem ryzyka, co INWESTYCJA w inne Przedsiębiorstwa o zbliżonej do jej działalności. Porównanie opiera się na wskaźnikach wiążących cenę akcji powszechnej ferme z ich zyskownością (wskaźnik Cena do zysku – c/z) lub wartością księgową (Cena do wartości księgowej – c/WK), sprzedażą Albo Straży parametrem. Zakładamy, że nasza Firma powinna mieć wybrany wskaźnik (Lub kombinację wskaźników) na poziomie średniej w branży. Ponieważ wskaźnik z branży jest znany-Podobnie que Jak wartość zysku Czy wartość księgowa Spółki-możemy ze WZORU policzyć teoretyczną cenę akcji nasjay firmy. Ilustruje à poniższy przykład. Reasumując wycena akcji jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne. Jak nietrudno Zauważyć szacowanie wartości akcji w przedstawionych metodach jest zależne OD strategii przyjętej przez inwestora oraz OD założeń jakie przyjmuje. Dlatego też ważne jest, aby Przed Momentem wyceny dokonać rzetelnej analizy II Zarówno wewnętrznej, Jak i otoczenia Spółki oraz jej perspektyw Rozwoju. Pingback: metody wyceny akcji-Giełda Trading: Giełda Forex () Pierwsza metoda zakłada potraktowanie Spółki jako WIELKIEJ Maszyny generującej przepływy pieniężne. Analizujemy spółkę Tak Jak byśmy ją kupili i trzymali jej Akcje przez infinie Czas, aby skorzystać ze wszelkich przyszłych przepływów pieniężnych.

Oszacowując wartość firmy możemy porównać ją z aktualną kapitalizacją rynkową tej firmy w celu ustalenia, Czy Warto ją kupić, Czy też nie, Albo możemy podzielić wyliczoną wartość całkowitą przez całkowitą sytuacji akcji i porównać te wartość z realnym kursem akcji. Druga metoda polega na traktowaniu osobnej akcji jako niewielkiego urządzenia do votre środków pieniężnych. Dywidendy są wolnym przepływem pieniężnym, ponieważ à właśnie gotówka, którą otrzymujemy jako inwestorzy. W przykładzie całej firmy, Firma Może wydać Wolne przepływy pieniężne na dywidendy, wykup akcji, przejęcia lub po prostu pozwolić im na gromadzenie się na saldzie. Chodzi o to, że Mamy niewielką kontrolę nad tym, co Administracja odwoływano się z Nimi zrobić. Dywidenda uwzglĩnia Jednak à Wszystko, ponieważ dywidenda bieżąca, Jak również szacowany wzrod tej dywidendy, uwzglĩnia Wolne przepływy pieniężne Spółki oraz sposób, w jaki zarząd Wykorzystuje te Wolne przepływy. W związku z Duża ilością déracue w modelu Gordona, większość analityków do wyceny akcji Wykorzystuje modèle przepływów pieniężnych. Jest à wariant bardziej rozbudowany je uwzgledniający większą Ilość zmiennych, un stode ący dix modèle inwestor ma do wyboru DWA podejścia: Tabela 1. Wskaźniki wyceny wartości spółek z sektora energetycznego na podstawie danych z raportów rocznych z 2010 roku oraz CEN akcji na 3 January 2011 r. podejście księgowe, inacjay nazywane metodą wartości aktywów netto, polega na oszacowaniu wartości Spółki przypadającą na jedną Akcje poprzez pomniejszenie wartości aktywów o zobowiązania Spółki, a Następnie podzieleniu wyniku przez Ilość akcji wyemitowanych.

Metoda ta jest rzadko stosowana ze względu na brak uwzględnienia realiów rynkowych oraz perspektyw ROZWOJOWYCH. Uważa się, że istnieje wartość wewnętrzna akcji. Przyjmuje się też, że Rynek nie jest doskonały, stąd też różnica Toscane akcji OD “prawdziwej” wartości (juste valeur), którą jest wartość wewnętrzna. Jeżeli wartość wewnętrzna akcji jest Wyższa niż jej Cena, à Akcja jest niedowartościowana i należy rozważyć jej kupno, a Gdy wartość wewnętrzna akcji jest niższa niż jej Cena, Akcja jest przewartościowana i należy zastanowić się nad jej sprzedażą. Metoda dochodowajest praktycznie Najważniejszą je najpowszechniej używaną metodą do wyceny akcji.